Geograficzne Studium Regionu

Ziemia pińczowska od ponad 45 lat stanowi teren badań naukowców z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wystawa geograficzna przedstawia wyniki badań środowiska przyrodniczego, zróżnicowania szaty roślinnej, rzeźby powierzchni terenu, stosunków wodnych, klimatu, gleb i obiegu pierwiastków w wodach i glebach, jak również prace z dziedziny geografii rolnictwa oraz geografii społeczno – ekonomicznej.

Obok map, plansz, publikacji naukowych, albumów, zdjęć satelitarnych eksponowane są i opisane kopaliny: gipsy, wapienie, margle i opoki itp.

Posted in Wystawy, Wystawy stałe.