Czasy powojenne

W styczniu 1945 roku na mocy ustawy o reformie rolnej PKWN i KRN znaczne obszary użytków rolnych byłego majątku margrabiego Wielopolskiego uległy parcelacji i podziałowi między nowych właścicieli. Ziemię podzielono przede wszystkim pomiędzy dotychczasowych robotników folwarcznych oraz małorolnych chłopów z okolicy. Ziemię – „resztówkę” oraz budynki gospodarcze i pałac z parkiem, zgodnie z decyzją władz administracyjno – społecznych przekazano na utworzenie ośrodka rolnego, którego charakteru wówczas jeszcze nie określono.

Wkrótce rozpoczęto przygotowania w kierunku utworzenia Uniwersytetu Ludowego. Pierwszy kurs odbył się w 1946 roku. W 1947 roku szkole nadano imię Armii Ludowej. Fakt ten upamiętnia tablica na parterze pałacu.

W 1949 roku Uniwersytet Ludowy przekształcono w Liceum Spółdzielcze. W celu stworzenia internatu dla uczniów, w roku 1951 rozpoczęto remont budynku administracyjnego, który w czasach istnienia majątku Wielopolskiego służył za kancelarię.

W 1952 roku nastąpiło przekształcenie Liceum Rolniczo – Spółdzielczego w Technikum Rolnicze. W 1964 roku Technikum Rolnicze ustępuje miejsca Technikum Hodowlanemu – jednemu z nielicznych w kraju.

Od roku szkolnego 1964/65 przebudowano całkowicie były budynek gorzelni i zaadaptowano go na potrzeby Szkoły Mechanizacji Rolnictwa.

W styczniu 1977 roku decyzją Wojewody Kieleckiego powołano Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Szkoła pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. W 1999 roku, wraz z reformą administracyjną, przeszła na własność Powiatu Pińczowskiego. W tych czasach pracownie szkolne, biblioteka, pomieszczenia dyrekcji i administracji były stopniowo przenoszone z budynku pałacu do innych obiektów.

Więcej o Zespole Szkół Rolniczych