Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE – Wymiana pokrycia dachu z blachy cynkowej na blachę tytanowo-cynkową na budynku Pałacu Wielopolskich Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu CPV – 45261213-0

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

Za ofertę najkorzystniejszą(najtańszą) została uznana oferta nr 1 złożona przez: 1.Zakład Remontowo – Budowlany, Andrzej Olesiński, Wolica 33, 28-100 Busko Zdrój. Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów.

Podpisane umowy nastąpi w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy-prawo zamówień publicznych tj. po upływie pięciu dni od czasu otrzymanego przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

PROSIMY O PILNE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA NA FAX Nr 41 3564024

Posted in Aktualności.